Du skal logge ind for at skrive en note

1.1 Sociologi – individ og samfund

 1. Hvad betyder begrebet sociologi?
 2. Forklar, hvad forfatteren mener med formuleringen: "En stor del af svaret på; "hvem er jeg?", afgøres af, hvad de andre (eller hvad jeg tror de andre) synes, jeg er."
 3. Hvad er forskellene mellem en individuel og en kollektiv identitet?
 4. Giv nogle eksempler på social kontrol.
 5. Socialiseringsprocessen blev traditionelt opdelt i primær- og sekundær socialisering. Hvad adskiller de to socialiseringsfaser?
 6. I dag taler man om dobbeltsocialisering. Hvad dækker begrebet over?
 7. Forklar, hvornår man kommer ud for en rollekonflikt?
 8. Hvad er en kultur?
 9. Den franske sociolog Pierre Bourdieu har udarbejdet et system til forståelse af individernes muligheder for tilegnelse af kulturelle færdigheder. Hvad går hans analyse ud på?
 10. Forfatteren Henrik Jensen siger i bogen Det faderløse samfund, "Man skal yde, før man kan nyde, er blevet afløst af, har jeg lyst, har jeg lov!". Hvad mener han med det?
Du skal logge ind for at skrive en note

1.2 Socialgrupper, livsstile og livsformer

 1. Hvad er sociologi?
 2. Forklar kort forskellene mellem det moderne og det senmoderne samfund.
 3. I teksten står: "Man har formelt set frihed til at vælge, det man vil og til at blive det, man vil. Reelt set er det dog ikke alle, der har denne mulighed." Hvorfor er der forskel på den formelle og den reelle frihed?
 4. Nævn eksempler på personer der er marginaliserede.
 5. Hvilken betydning har sanktioner i socialiseringsprocesserne?
 6. Hvad er forskellene mellem primær og sekundær socialisering?
 7. Hvad er dobbeltsocialisering?
 8. Hvad er en subkultur? Giv eksempler på subkulturer.
 9. Bourdieu skelner mellem økonomisk kapital, kulturel kapital og social kapital. Hvad er social kapital og kulturel kapital?
 10. Habitus har vi alle. Hvad er det?
 11. Sociologen Morten Ejrnæs vil gerne afskaffe begrebet social arv. Hvorfor?
 12. Forklar forskellene mellem socialgrupper, livsstile og livsformer.
 13. Minervamodellen illustrerer forskellige livsstilssegmenter. Hvor vil du placere dig selv?
Du skal logge ind for at skrive en note

1.3 Det moderne samfund

 1. Hvad er de væsentligste forskelle mellem de traditionelle og moderne samfund?
 2. Hvilke hændelser udfordrede ifølge teksten den traditionelle tankegang, og medførte udviklingen af moderniteten?
 3. I teksten omtales de klassiske ideologier. Hvilke ideologier er der tale om?
 4. Den tyske samfundsforsker Ferdinand Tönnies, så en udvikling fra Gemeinschaft mod Gesellschaft – Hvad mente han med det?
 5. Marx' mest berømte sætning er "Alle hidtidige samfunds historie er en klassekampenes historie". Hvad er en klassekamp?
 6. Marx mente, at arbejderne i industrisamfundet blev udnyttet. Hvordan foregik denne udnyttelse?
 7. Forklar forskellene mellem basis og overbygning.
 8. Durkheim taler om to forskellige typer af solidaritet. Hvilke?
 9. Nøgleordet hos Max Weber var rationalitet, og den vestlige verden var om noget præget af en stadig mere dominerende målrationel handling. Hvad mente han med "målrationel handlen"? Og hvad er alternativet?
Du skal logge ind for at skrive en note

1.4 Det senmoderne samfund

 1. Hvad er de væsentligste forskelle mellem de to begreber post-moderne og sen-moderne?
 2. Anthony Giddens skriver, om det han kalder radikaliseret modernitet. Hvilke fire kendetegn har denne samfundstype?
 3. I Ulrik Becks analyse af risikosamfundet påpeger han, at der er opstået en række farefællesskaber. Hvad mener han med det?
 4. Hvad er risikosamfundets fem nye udfordringer?
 5. Hvad betyder sekularisering?
 6. Hvad betyder specialisering? 
 7. Hvad betyder rationalisering?
 8. Hvad betyder urbanisering?
 9. Hvad betyder begrebet udviklet kapitalisme?
 10. Med sociologen Zygmunt Baumans ord lever vi et "indtil videre liv". Hvad mener han med den påstand?
 11. Hvad er den centrale pointe i Riesmanns model for personlighedstyper?
 12. Hvorfor er der sket en udvikling fra indrestyrede til gruppestyrede personlighedstyper?
 13. Er Zygmunt Bauman overvejende negativ eller optimistisk mht. den aktuelle udvikling? Hvorfor?
 14. Forklar med dine egne ord, hvorfor individualisering og globalisering sætter nationalstaterne under pres.
Du skal logge ind for at skrive en note

1.3 Familien i det senmoderne samfund

 1. Hvad kendetegner den senmoderne familie?
 2. Hvorved adskiller den senmoderne familie sig fra andre perioders dominerende familieform?
 3. Nævn tre forskellige typer af familier, der eksisterer i det senmoderne samfund.
 4. Hvad adskiller de fire opdragelsesformer i den senmoderne familier?
 5. Hvad betyder 'individualisering'? Giv konkrete eksempler.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761627735. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018